Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Nákup v internetovom obchode bpunkt.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť týmito všeobecnými obchodnými podmienkami ("VOP")

Zaslaním objednávky na tovar dáva zákazník súhlas s týmito VOP.

Predávajúci: Spoločnosť TERE s.r.o. so sídlom Staromlynská 12250/55, Bratislava, IČO 36 367 931, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, odiel: Sro vložka č. 83071/B (ďalej len spoločnosť)

Kupujúci: Fyzická alebo právnická osoba, ktorá svojou objednávkou vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Tovar: produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu bpunkt.sk.

INFORMÁCIE O TOVARE A CENE

Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Dodávateľ nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov.

Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.

Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. V niektorých prípadoch cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia, ktoré je poskytované ako doplnková služba.

Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.

Pri nákupe v internetovom obchode nie je možné uplatnenie akýchkoľvek klubových, členských alebo zamestnaneckých zliav.

OBJEDNÁVANIE TOVARU

Kupujúci si môže objednať akýkoľvek tovar, ktorý je v ponuke internetového obchodu bpunkt.sk

Tovar si môže objednať korektným vyplnením objednávky na internetovom obchode (prípadne si môže tovar objednať telefonicky na čísle 02/45526601).

Po odoslaní objednávky dostane kupujúci potvrdenie o doručení objednávky a do 24 hodín bude kontaktovaný zodpovedným pracovníkom predávajúceho telefonicky alebo emailom, za účelom potvrdenia objednávky.

Po overení disponibility tovaru a platných cien dodávateľ objednávku zákazníkovi potvrdí zaslaním emailovej správy s predmetom "Potvrdenie objednávky". Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a služieb a záväzný termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom zákazníka dlhší ako štandardná lehota.

Po potvrdení objednávky vznikne obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim. Kupujúci sa tým zaväzuje za objednaný a dodaný tovar zaplatiť celú kúpnu cenu, vrátane prepravných nákladov, podľa platných obchodných podmienok.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť údajov.

Každá objednávka musí obsahovať:

 • Meno kupujúceho
 • Poštovú adresu pre doručenie tovaru
 • Telefonické číslo alebo email
 • Počet kusov z každej položky tovaru
 • Dátum vystavenia objednávky
 • Spôsob úhrady za tovar
 • Spôsob prepravy a prevzatia tovaru

Objednávka pre právnické osoby musí obsahovať aj:

 • IČO a SK DIČ spoločnosti
 • Kontaktnú osobu a telefón
 • Fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania)

Ďalšie informácie o objednávaní tovaru nájdete v sekcii AKO NAKUPOVAŤ.

PLATOBNÉ PODMIENKY A CENY

Kupujúci môže vykonať platbu za tovar jedným z nasledujúcich spôsobov:

Pred prevzatím tovaru:

 • bankovým prevodom: číslo účtu: 2626116311/1100

Pri prevzatí tovaru:

 • osobne (pokladničný blok z registračnej pokladne)

Ak zákazník, pri platbe pred prevzatím tovaru, neuhradí objednaný tovar do 10 dní od potvrdenia objednávky, predávajúci ma právo zrušiť rezerváciu tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.

Platné ceny tovaru sú uvedené pri jednotlivých položkách a platia výhradne pre nákup v internetovom obchode bpunkt.sk.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.

DODACIE PODMIENKY

 • Objednaný tovar doručíme kupujúcemu našou vlastnou dopravou, špedičnou spoločnosťou alebo je možný osobný odber v predajni TERE-elektrospotrebiče, Staromlynská 55, Bratislava.
 • Tovar bude odoslaný kupujúcemu do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky (alebo podľa požiadavky kupujúceho). Pri platbe pred prevzatím tovaru do 2 dní od prijatia platby na účet predávajúceho.
 • Kupujúci bude oboznámený o presných dodacích lehotách aj pri potvrdení objednávky.
  Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať riadne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi a následnom doručení tovaru späť k odosielateľovi.

VRÁTENIE TOVARU

Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne vystavením daňového dokladu.

Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do štrnástich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky používania. Ak obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale.

Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na kúpne zmluvy, ktorých predmetom je predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil a tiež tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, opotrebovaný, s používaným softvérom alebo s rozbaleným spotrebným materiálom, zákazník je povinný uhradiť dodávateľovi náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.

REKLAMÁCIE A SERVIS

Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru, písomne, elektronickou poštou alebo osobne v sídle dodávateľa. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Zákazník je po zaslaní žiadosti elektronickou poštou povinný overiť si prijatie žiadosti telefonicky na t.č. 02/45526601.

Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa zakúpenia.

Záručný list a doklad o kúpe výrobku sú dokladmi práv spotrebiteľa v zmysle Občianskeho zákonníka. Ak sa vyskytne v záručnej dobe závada, výrobok a tieto doklady musí užívateľ predložiť autorizovanému servisnému stredisku podľa zoznamu v záručnom liste.

Reklamovaný tovar musí byť kompletný, s príslušenstvom, s návodom, pokiaľ možno v originálnom obale.

Vyriešenie reklamácie v záručnej dobe je bezplatné.

Reklamácia je vyriešená do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru.

Záručná doba sa v prípade, že porucha znemožnila používanie výrobku, predlžuje o dobu, odkedy užívateľ uplatnil nárok na záručnú opravu do dňa určeného k prevzatiu výrobku zo servisu. Dokladom o tomto práve je kópia opravného listu, ktorú si starostlivo uschovajte.

Záručná doba na tovar zaniká v prípadoch, ak užívateľ nepredloží platný záručný list a doklad o kúpe výrobku, ak chybe došlo nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, mechanickým poškodením, prevádzkou v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby výrobku spôsobené živelnou pohromou.


Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170